Najnowsze wydarzenia

Puchar Saenger 2017

21 VIII 2017

Regulamin Zawodów karpiowych o Puchar Firmy Saenger 2017

1. Każda para startujących może wędkować na cztery wędki ( po 2 na każdego zawodnika).

2. Losowanie stanowisk będzie przebiegać w jednej turze.

3. Każda para startujących musi posiadać matę z bokami uniemożliwiającymi wysunięcie się ryby poza jej obręb (typu kołyska lub wanienka), odpowiedniej wielkości podbieraka (o rozstawie ramion min. 80 cm ) oraz płynu dezynfekującego rany ryb (np. po haczyku). Do lądowania ryb należy używać podbieraka.

4. Do klasyfikacji liczone są ryby z gatunku karp i amur.

5. Sędzia waży rybę i wpisuje ją w kartę połowów, na karcie składają swój podpis sędzia i zawodnik, który złowił rybę.

6. Wszystkie złowione ryby po ważeniu i ewentualnym sfotografowaniu wracają do wody. Do czasu zważenia mogą być przechowywane w worku karpiowym. W jednym worku można przechowywać jedną rybę.

7. Worki karpiowe nie będą dostarczone przez organizatorów.

8. Ryby zacięte tuż przed godziną zakończenia zawodów, aby były zaliczone, muszą zostać wyholowane w ciągu 15 minut po terminie zakończenia. Ryba zostanie zaliczona, jeżeli jej hol zostanie zgłoszony sędziemu telefonicznie przed godziną zakończenia zawodów.

9. Formuła zawodów: Do klasyfikacji zaliczane będzie pięć największych wagowo ryb złowionych przez każdą z drużyn.

10. Waga każdej ryby podawana jest do dwóch miejsc po przecinku.

11. W razie takich samych wyników, wyżej uplasuje się drużyna, która złowiła rybę(y) o większej wadze.

12. Jeżeli podczas zawodów żadna z drużyn nie złowi ryby zaliczanej do klasyfikacji, z uwagi na brak wyników we współzawodnictwie sportowym, rozdział nagród odbędzie się drogą losowania, jako nagrody okolicznościowe.

13. Ważenie odbywa się 2 razy dziennie: w godzinach 9.oo-10.oo oraz 18.oo ? 19.oo.

14. W przypadku złowienia amura należy natychmiast powiadomić sędziego zawodów.

15. Zakaz używania plecionki jako linki głównej.

16. Dozwolone jest korzystanie ze środków pływających i łódek zdalnie sterowanych. Korzystanie ze środka pływającego odbywa się na własną odpowiedzialność użytkownika.

17. Używanie środka pływającego wymaga posiadania kamizelek ratunkowych lub asekuracyjnych z atestem dla każdej osoby znajdującej się na wodzie. Używanie środka pływającego od zmierzchu do świtu wymaga ponadto jednej latarki oświetlającej środek pływający.

18. Nęcić i umieszczać zestawy w łowisku można zarówno z brzegu jak i ze środków pływających i łódek zdalnie sterowanych.

19. Korzystając ze środka pływającego i łódki zdalnie sterowanej nie można wpływać w obszar wodny pozostałych uczestników zawodów. Wyjątkiem jest hol ryby. Pobyt na obszarze wodnym nie należącym do stanowiska holującego należy ograniczyć do minimum. W przypadku holu ryby z brzegu dopuszczalne jest wpłynięcie holowanej ryby w obszar wodny nie należący do stanowiska holującego. Holujący powinien jak najszybciej odciągnąć rybę w swój obszar wodny.

20. Obszar wodny należący do danego stanowiska jest oznaczony na mapie łowiska do wglądu u sędziego zawodów. Po losowaniu i dotarciu zawodników na stanowiska, sędzia osobiście wskaże każdej drużynie obszar wodny przydzielony do danego stanowiska. Wskazanie sędziego jest ostateczne.

21. Zawodnicy zobowiązani są do umieszczenia swoich zestawów w łowisku, wewnątrz swojego stanowiska.

22. Nie dozwolona jest pomoc osób trzecich przy rozkładaniu wędek, montażu zestawów oraz podczas łowienia w czasie trwania zawodów. Jedynie zawodnicy mogą holować i podbierać rybę.

23. Drużyny w celu oznakowania łowiska mogą używać markerów (w ilości trzech sztuk na drużynę). Zakaz używania markerów typu H do ostatecznego oznakowania łowiska.

24. Sondowanie łowiska może odbywać się w niedzielę w czasie wyznaczonym przez organizatora. W czasie trwania zawodów startujący mogą jednorazowo ponownie sondować łowisko i przestawiać markery max. przez pół godziny po wcześniejszym zgłoszeniu tego faktu sędziemu.

25. W czasie trwania zawodów na stanowisku musi przebywać, co najmniej jeden zawodnik.

26. Jeżeli dwaj zawodnicy na jakiś czas będą chcieli opuścić stanowisko, zestawy muszą wyciągnąć z wody.

27. W razie rezygnacji z łowienia przez jednego z zawodników, drugi członek drużyny może łowić jedynie na dwie wędki.

28. Zakaz podkarmiania ziemniakami, chlebem i surowym ziarnem.

29. Zezwala się na stosowanie suchej zanęty.

30. Dozwolone są przynęty selektywne w postaci kulek proteinowych, pelletu i ziaren.

31. Zakaz rozpalania ognisk.

32. Sprzęt na stanowisko można dostarczyć samochodem, który następnie może pozostać przy stanowisku zaparkowany w sposób umożliwiający przejazd i nie powodujący zniszczenia roślinności.

33. Obowiązuje bezwzględny zakaz jeżdżenia samochodem w trakcie zawodów po terenie łowiska.

34. W przypadku stwierdzenia faktu poruszania się samochodem po terenie łowiska w stanie nietrzeźwym zostanie poinformowana Policja.

35. Osoby nie uczestniczące w zawodach, odwiedzające uczestników zawodów na stanowiskach, należy zgłosić u organizatora zawodów lub sędziego.

36. Przebywanie osób odwiedzających po godz.18.00 na stanowiskach, tylko za zgodą organizatorów.

37. Osoby odwiedzające startujących muszą pozostawić swój pojazd w miejscu wyznaczonym przez organizatora.

38. Pojazdami silnikowymi mogą poruszać się jedynie organizatorzy, sędziowie i obsługa zawodów oraz służby medyczne i porządkowe.

39. Wszelkie nieporozumienia muszą być natychmiast zgłaszane sędziemu, który ma obowiązek rozstrzygnięcia sporu, a w razie spraw wykraczających poza jego kompetencje, zobowiązany jest przekazać sprawę do organizatora zawodów który ma głos decydujący.

40. W razie niedostosowania się do zaleceń sędziego, drużyna może być upomniana lub po dwóch upomnieniach wykluczona z zawodów.

41. Organizator zawodów i sędzia ma prawo w każdej chwili poprosić o okazanie bagażu i wnętrza samochodu uczestników zawodów w ich obecności, (którzy muszą im to umożliwić), w razie podejrzenia o oszustwo lub złamanie regulaminu zawodów.

42. Zawodnicy przyłapani na oszustwie lub złamaniu regulaminu zawodów i łowiska, będą niezwłocznie wydaleni z zawodów, nie będzie im również zwracane wpisowe.

43. W razie niesprzyjających warunków atmosferycznych lub innych nagłych zdarzeń, sędzia zawodów w uzgodnieniu z organizatorem zawodów, może przerwać lub wcześniej zakończyć zawody. W ostatnim przypadku, klasyfikacja generalna liczona będzie według stanu w momencie przerwania zawodów.

44. Zachowanie uczestników zawodów winno być zgodne z ogólnie przyjętymi zasadami współżycia społecznego. Chamskie i aspołeczne zachowanie skutkować będzie wykluczeniem z zawodów bez zwrotu wpisowego. Zawodnicy odpowiadają za zachowanie odwiedzających ich osób.

45. Podczas trwania zawodów obowiązuje zakaz spożywania napoi alkoholowych oraz używania środków odurzających ? niedozwolonych, przez zawodników i asystentów (trenerów).

46. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za straty materialne zawodników wynikłe w trakcie trwania imprezy.

47. Uczestnicy zawodów odpowiadają materialnie za ewentualne spowodowane przez nich straty w mieniu łowiska.

48. Organizator ubezpiecza uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków.

49. Uczestnicy wyrażają zgodę na fotografowanie, filmowanie stanowiska wędkarskiego, jego osoby i złowionych ryb. Wyrażają ponadto zgodę na udostępnienie materiałów, danych osobowych i zdjęć sponsorom na potrzeby reklamowe i publikację materiałów z zawodów z ich wizerunkiem w przekazach medialnych.

50. Opłata startowa nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji ze startu w zawodach.

51. Asystent (trener)

a. Każda drużyna może mieć jednego asystenta ? trenera (odpłatnie).

b. Każdy asystent jest zobowiązany do zarejestrowania się razem z zawodnikami w dniu rejestracji.

c. Asystent (trener) może pomagać zawodnikom swojej drużyny w dostarczaniu i przygotowywaniu posiłków, rozkładaniu i składaniu stanowiska, wzywaniu sędziów oraz pilnowaniu stanowiska podczas nieobecności jednego z zawodników.

Asystent nie może:

a. Nęcić, przygotowywać zanęty i pomagać w nęceniu.

b. Przygotowywać, wywozić i zarzucać zestawów.

c. Zacinać ryb.

d. Holować ryb.

e. Podbierać ryb.

52. Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje sędziemu.

53. Organizator ma prawo zmiany regulaminu.

54. Uczestnicy zawodów akceptują niniejszy regulamin.

Plan Zawodów karpiowych o Puchar Firmy Saenger 2017

1. Miejsce: Łowisko Szachty w Poznaniu ul. Głogowska 325

2. Termin: 10-16 września 2017 r.

? Przyjazd: 7.00 ? 8.00

? Rejestracja w biurze zawodów ? 8.00 - 10.00

? Posiłek ? 10.00- 11.00

? Omówienie spraw organizacyjnych i losowanie: 11.00 ? 12.30

? Przejazd na stanowiska, rozkładanie namiotów, przygotowanie sprzętu wędkarskiego, wskazanie przez sędziego obszaru wodnego przydzielonego do danego stanowiska ? 12.30 ? 14.00

? Sondowanie i pierwsze podkarmianie: 14.00 ? 17.00

? Rozpoczęcie wędkowania: 15.00

? Zakończenie wędkowania: 9.00

? Składanie stanowisk i przejazd do miejsca ogłoszenia wyników ? do godziny 11.00

? Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród: 11.00

? Godziny poszczególnych punktów porządkowych zawodów mogą ulec zmianie w zależności od sytuacji

3. Ilość miejsc startowych ? 20 par

4. W czasie zawodów organizator gwarantuje:

? poczęstunek niespodziankę na przywitanie,

? 5 posiłków dla każdego startującego (poniedziałek-piątek)

? obsługę w postaci przywożenia na stanowiska zamówionych produktów spożywczych (w wyznaczonych godzinach),

? inne niespodzianki

5. Sponsorzy:

? Firma Saenger

? Łowisko Szachty

? Mail: kontkt@lowisko-szachty.pl

? Strona WWW: http://lowisko-szachty.pl/


 

 

© 20232014 - Sänger Polska - Profesjonalny sprzęt wędkarski

Niniejsza strona używa plików Cookies i innych technologii. Korzystając dalej z serwisu, wyrażasz zgodę na Prywatności i plików Cookies X